Les 3

Slides

Module Flask, les 3

Leerdoelen

  • Dictionaries gebruiken

  • Templates in Flask gebruiken

Instructies voor de leerkracht

Deze les gaat verder op de vorige, door templates in Flask verder uit te werken. Ook wordt er een start gemaakt met dictionaries, die worden in volgende lessen gebruikt om data te verwerken en het aanroepen van templates te vereenvoudigen.

Last updated